مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از تخصیص سهمیه تشویقی سوخت برای خودرو هایی که در زمینه حمل و نقل اینترنتی ...

ادامه خبر