به دنبال شورش در زندان سقز، بیش از ۸۰ زندانی از این زندان متواری شده اند.

ادامه خبر