نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: آمریکایی ها چون جنگ بیولوژیکی علیه کشورمان راه اندازی کردند، ممانعت از ارسال دارو به جمهوری اسلامی آن هم هنگامی که در حال مقابله با کرونا هستیم مصداق جنایت جنگی محسوب می شود.

ادامه خبر