با تعطیلی اصناف تا پایان فروردین ماه، خواستار آن شده اند که بانک مرکزی با صدور دستورالعملی مانع از برگشت خوردن چک های آنها در بانک ها شود، این ...

ادامه خبر