با توجه به اوضاع پیش آمده جنگ قیمت ها و تخفیف ها که در بازار نفت بین دو کشور روسیه و عربستان بوقوع پیوسته است و تا این جنگ ...

ادامه خبر