« مایک رایان» کارشناس ارشد سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که کشورهای جهان به ویژه اروپا قاره ای که اکنون بیشترین تاثیر را از ویروس کرونا پذیرفته است، نمی توانند تنها با قرنطینه خانگی کرونا را شکست دهند.

ادامه خبر