مطابق برآوردها زیان بحران کرونا برای اقتصاد آلمان می تواند بیش از 700 میلیارد یورو باشد. یک انستیتو با سابقه پژوهشی برآورد کرده این بحران ...

ادامه خبر