پس از اقدام بی سابقه فدرال رزرو برای تقویت بازارهای مالی که باعث شد هجوم سرمایه گذاران به سوی پول نقد متوقف شود و قیمت طلا جهش کرد.

ادامه خبر