از خودروهای مورد استفاده در اجلاس سران جنبش عدم تعهد، مگان به قیمت حداکثر 51 میلیون و 600 هزار تومان، ماکسیما 76 میلیون و 600 هزار تومان و تیانا نیز 92 میلیون تومان به فروش رسید.مرتضی نوازنی - معاون بازرگانی پارس خودرو -با بیان این مطلب اظهار کرد: تعداد 646 دستگاه از خودروهای مگان، ماکسیما و تیانا مورد استفاده در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در مزایده عرضه شد که 499 دستگاه از آنها پیشنهاد قیمتی بالاتر از نرخ پایه کارشناسی داشته و فروخته شدند.
وی با بیان اینکه بیشترین قیمت پیشنهاد شده برای خرید خودرو مگان 51 میلیون و 600 هزار تومان، ماکسیما 76 میلیون و 600 هزار تومان و تیانا 92 میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: البته هزینههای بیمه، پلاک و شمارهگذاری این خودروها بر عهده برندگان مزایده است ضمن آنکه در این مرحله از مزایده 298 دستگاه مگان، 95 دستگاه تیانا و 106 دستگاه ماکسیما فروخته شد.معاون بازرگانی پارس خودرو داد: حدود 150 دستگاه از خودروهای باقی مانده اجلاس سران شامل 90 دستگاه مگان، 34 دستگاه تیانا و 30 دستگاه ماکسیما نیز در مرحله بعدی مزایده عرضه خواهند شد.نوازنی تصریح کرد: اسامی برندگان مزایده در سایت پارس خودرو منتشر شده است. برندگان ظرف 5 روز آینده فرصت دارند تا نسبت به تکمیل وجه اقدام و پس از آن خودروی خود را دریافت کنند.