گروه مسکن : ستون امروز نبض بازار به معرفی تعدادی از واحدهای مسکونی فروشی و اجارهای و همچنین واحدهای فروشی تجاری و علاوه براین به املاک کلنگی فروشی در مناطق مختلف تهران پرداخته است که نرخهای پیشنهادی فروش واحدهای مذکور در جدول قیمت از سوی مالکان تعیین شده است.