منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: با بیان اینکه برای تحصیل به آمریکا، سه بار ویزای این کشور را گرفته ام، تصریح کرد: اخذ ویزا، نشان دهنده ...

ادامه خبر