پس از شیوع و گسترش ویروس کرونا در برخیاز کشورها و پس از آن ورود این ویروس به ایران حواشی بسیاری به وجود آمد و درپی این حواشی ما شاهد تاثیرات آن ...

ادامه خبر