سرایدار افغانستانی که با همدستی سه مرد و یک زن از خانه صاحبکارش یک میلیارد تومان سرقت کرده بود ازسوی پلیس دستگیر شد.

ادامه خبر