یک فعال بازار خودرو می گوید: خودرو در پارکینگ ها زیاد است و در روزهای آخر سال، این آشفته بازاری که در خودرو به وجود آمده، تقریباً تمام شده تلقی می شود.

ادامه خبر