وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان از بستری شدن 5 ایرانی دیگر در بیمارستان باکو خبر داد.

ادامه خبر