آمریکا ۱۳ شرکت و فرد خارجی در چین، عراق، روسیه و ترکیه را در ارتباط با برنامه موشکی ایران، تحریم کرد.

ادامه خبر