این روزها کادر درمانی بیمارستان ها، بیشتر از هر شغل دیگری در معرض خطر کرونا هستند. اما آرایشگرها، بانکداران، کارگران ساختمانی و نگهبان های اماکن ...

ادامه خبر