بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ پنجشنبه 1 اسفند ماه 98 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر