ارزش لیر ترکیه در سایه تهدید این کشور به دخالت بیشتر در سوریه، به پایین ترین سطح در 9 ماه گذشته رسیده است.

ادامه خبر