چین در زمینه تولید یکی از استراتژیک ترین فلزات روی زمین انحصار دارد و واشنگتن برای تغییر این حقیقت آرام و قرار ندارد.

ادامه خبر