یک کارشناس حوزه کار با پیش بینی افزایش حداقل دستمزد کارگران، گفت: علاوه بر افزایش نقدی دستمزد باید بن خواروبار و کمک هزینه مسکن کارگران ...

ادامه خبر