بازار فولاد روند افزایشی خود را تا اواخر هفته گذشته ادامه داد و توانست قیمت ها را به سطوحی غیرمنتظره برساند؛ از این رو بهای میلگرد که در گذشته ...

ادامه خبر