بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ شنبه 26 بهمن ماه 98 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر