گزارش ها نشان می دهد، سوئدی ها 57.19 درصد از درآمد خود را بابت مالیات پرداخت می کنند. به طور کلی کشورهای شمال اروپا بیشترین میزان مالیات بر درآمد را می پردازند.

ادامه خبر