در شرایطی که برخی سرمایه گذاران خرد، آپارتمان های خود را با قیمت های نامتعارف وارد بازار مسکن شب عید کرده اند، بررسی ها نشان می دهد گروهی ...

ادامه خبر