بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ پنجشنبه 24 بهمن ماه 98 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر