دادسرای قم با مروجین و عرضه کنندگان نماد های ضد فرهنگی همچون ولنتاین برخورد می کند.

ادامه خبر