سامسونگ دسترسی دیگر اپلیکیشن هایش را به کاربران ایرانی به صورت ریالی نمی فروشد. این موضوع را آیدین آرام، عضو هیأت رئیسه انجمن ...

ادامه خبر