اگرچه تحریم در سال های اخیر فشار زیادی را به اقتصاد ایران و وضعیت سرمایه گذاری کشور وارد کرده اما رکوردهای بی نظیری در طول همین مدت ...

ادامه خبر