قرارداد سرمایه گذاری یکی از انواع قراردادها می باشد که به منظور جذب سرمایه گذار برای مشارکت در انجام پروژه ای خاص تنظیم می شود که خود دارای انواع مختلفی می باشند.

ادامه خبر