تصمیمات غیر کارشناسانه اخیر سبب گشته است تا شرکت های بزرگ با سود انباشته چند هزار میلیارد تومانی بجای حمایت از صنایع کوچک ...

ادامه خبر