طبق بخشنامه انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی، رانندگان خطوط ترانزیتی کشور، پس از ورود به داخل مرزهای ایران، نباید وسیله نقلیه خود را ...

ادامه خبر