امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو درباره افزایش چشمگیر قیمت خودرو و گرانی آن در سال 97 گفت: قیمت خودرو از حدود شب عید سال ...

ادامه خبر