آیا نحوه محاسبه سودی که به سپرده بانکی  شما تعلق می گیرد را می دانید؟ به 100 میلیون تومان پولی که در بانک سپرده گذاری می شود چه میزان سود تعلق می گیرد؟

ادامه خبر