رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: دانشجو-معلمان در سال 99 مشمول حداقل حقوق کارکنان دولت یعنی دو میلیون و هشتصد ...

ادامه خبر