هشت میلیون فقره چک به ارزش 983 هزار میلیارد ریال در آذرماه 98 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر ارزش ...

ادامه خبر