متاسفانه در کشور ما تایرهای خارجی بیشماری وجود دارد که بیش از پنج سال از تاریخ ساخت آن ها گذشته است. این مورد برای تایرهای ساخت ...

ادامه خبر