دولت ایالات متحده آمریکا روز پنج شنبه دستورالعملی را صادر کرد تا بر اساس آن در «گردشگری زایمان» محدودیتهایی اعمال شود.

ادامه خبر