تا  سال 2050 بیشتر از 86 درصد جمعیت زمین در شهرها مستقر می شوند و از حالا کشاورزی آهسته آهسته با روستاها خداحافظی می کند و ...

ادامه خبر