دادگاه تجدیدنظر درباره سود بدهی بریتانیا به ایران بر سر خرید تانک های چیفتن در دهه ۷۰ میلادی آغاز شده است.

ادامه خبر