نماینده ویژه وزیر کار در رسیدگی به امور سیل استان سیستان و بلوچستان، از خسارت  ۳۵۰۰ میلیارد تومانی سیل به امور زیربنایی، آب شهری و روستا، مسکن، راه، برق، آموزش، کشاورزی، عشایری خبر داد.

ادامه خبر