با همدلي زنجيره تامين و همت تمامي كارگران خطوط توليد ايران خودرو و حمايت هاي وزارت صمت، اين شركت در دي ماه امسال موفق به توليد ...

ادامه خبر