دانشجوی ایرانی پس از ورود به فرودگاه، تحت بازداشت قرار گرفت.

ادامه خبر