گردنه های پربرف در میانه کوه؛ از دور و نزدیک صدای جیغ های بلند قطع نمی شود؛ صدایی که با هر بار شنیدنش کولبران می خندند. راه سربالایی ...

ادامه خبر