بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ شنبه 28 دی 98 را در سامانه سنا منتشر کرد.

ادامه خبر