با جدی تر شدن حذف معافیت های مالیاتی در صنعت بیمه مجموعه بیمه گذاران رایزنی های بیشتری برای تداوم معافیت موجود انجام ...

ادامه خبر