مجمع جهانی اقتصاد در آستانه نشست داووس در سوئیس گزارش سالانه خود را منتشر کرد. در گزارش مربوط به تهدیدات جهانی که بر اساس نظرات ...

ادامه خبر