مجوز دفترخانه اسناد رسمی 3.5 میلیارد تومان و مجوز داروخانه 1.9 میلیارد تومان در بازار غیر رسمی معامله می شود.

ادامه خبر