در حالی که برخی فکر می کنند که کل درآمدهای حاصل شده از مالیات بر ارزش افزوده باید به حساب خزانه دولت واریز شود، کمتر از ...

ادامه خبر