در بازار مسکن ضرب المثل قدیمی «هر چقدر پول بدهید همان قدر آش میخورید» مصداقی ندارد. براساس این ضربالمثل، انتخاب نوع و درجه کیفیت کالا ارتباط مستقیم دارد با پولی که بابت خرید آن کالا پرداخت میشود، اما در بازار اجاره آپارتمان، خریدار – مستاجر – هیچ حق انتخابی ندارد و این بازار است که برای مستاجر تصمیم میگیرد.


>>>>